مسعود زاهدی پور
موسیقی را با نواختن تنبور آغاز و دوره های مقدماتی تار و سه تار را نزد آقای امیر باریکانی آموخت. سپس به کلاس درس استاد هوشنگ ظریف راه یافت و در مکتب این استاد بزرگ ردیف های موسیقی ایرانی و دوره عالی ردیف نوازی را فرا گرفت. سپس برای آشنایی با مکاتب تارنوازی به کلاس استاد بهروز همتی رفت و پس از آن برای فراگیری تکنیک های نوین تارنوازی و شیوه این استاد بزرگ، نواختن تار و سه تار را در محضر استاد کیوان ساکت ادامه داد و تالیفات و ساخته های ایشان را فراگرفت.
کلاس های ایشان روزهای چهارشنبه در مرکز آموزش موسیقی نغمه مهر برگزار میشود