همایون خرم
مدرس کمانچه
موسیقی را با آموختن ردیف آوازی در سال ۷۵ آغاز کرد
و سپس برای آموزش ساز کمانچه از کلاس های حبیب میرزایی بهره گرفت
با ورود به دانشگاه با استاد علی اکبر شکارچی و همزمان قطعه نوازی را با استاد اردشیر کامکار وسامر حبیبی کار کرد
از سال ۸۷ به تدریس ساز کمانچه پرداخت و
همکاری اجرایی با گروه های ماهور , چگاد و هزاران از جمله فعالیت های ایشان محسوب می شود
کلاس های ایشان روزهای چهارشنبه در مرکز آموزش نغمه مهر برگزار می شود