آموزش نوازندگی گیتار در محضر اساتید: فرهاد برنجان – فرزاد دانشمند – سهراب فلک انگیز- آرش فالحی -گلفام خیام
مبانی موسیقی در محضر اساتید: امیر اسلامی – شریف لطفی
سوابق تحصیلی
کارشناس نوازندگی ساز جهانی
گرایش: گیتار کلاسیک
دانشگاه: دانشکده موسیقی دانشگاه هنر